Algemene voorwaarden

Artikel 1  DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. ondernemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die als lid van de vereniging INretail een bedrijf in de mode- en/of schoenendetailhandel uitoefent;
  2. consument: een natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant modeartikelen en/of schoenen afneemt of in reparatie geeft bij de ondernemer;
  3. onder modeartikelen en/of schoenen worden tevens begrepen andere aan deze branches verwante artikelen voor zover zij worden verkocht door de onder a. bedoelde ondernemer;
  4. vereniging INretail: vereniging van ondernemers in de Woon-, Mode-, Sport- en Schoenendetailhandel, gevestigd te Zeist;

Artikel 2  TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten en op overeenkomsten tot het maken c.q. vermaken/repareren van modeartikelen en schoenen, die worden gesloten tussen een ondernemer en een consument.

Artikel 3  OFFERTES
Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst.

Artikel 4  VOORUITBETALINGDe ondernemer is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een vooruitbetaling te vragen tot maximaal 50% van het aankoopbedrag. Dit dient schriftelijk te worden overeengekomen. Wordt een aankoopbedrag geheel voldaan, dan zal de ondernemer de consument een kwitantie en eigendomsbewijs ter hand stellen. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke overeenkomst en/of kwitantie/eigendomsbewijs kan de hoogte van het vooruit te betalen bedrag, het aanbetaalde bedrag en/of het eigendom door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

Artikel 5  RUILING
    1. Tenzij anders overeengekomen heeft de consument recht op ruiling van het gekochte modeartikel 
        en/of de gekochte schoenen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

-    ruiling vindt plaats binnen 8 dagen (of indien anders overeengekomen: binnen de dan afgesproken termijn) na  aankoop van het gekochte modeartikel en/of de schoenen tegen overlegging van de originele kassabon c.q. factuur;

-    het modeartikel en/of de schoenen worden geretourneerd met de originele verpakking en zijn nog niet gedragen;

  1. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op afgeprijsde modeartikelen en/of schoenen. Ook kan geen ruiling plaatsvinden van modeartikelen en/of schoenen, die geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt of anderszins aangepast voor de consument, en voor artikelen die op uitdrukkelijk verzoek van de consument door de ondernemer besteld zijn.

Artikel 6  EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN RETENTIE
    1. De ondernemer kan zich de eigendom voor van alle door hem geleverde modeartikelen en/of 
        schoenen voorbehouden. De consument wordt pas eigenaar van de gekochte modeartikelen en/of 
        schoenen als hij de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig aan de ondernemer 
        heeft voldaan.

    2. De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de consument 
        tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze 
        terughouding niet rechtvaardigt.

Artikel 7  ONTBINDING, OMZETTING EN OVERMACHT
    1. Iedere tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de 
        consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de 
        tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen 
        niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de  
        bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.

    2. Wanneer de ondernemer in verzuim is, kan de consument hem schriftelijk meedelen vervangende 
        schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. Deze omzetting is niet mogelijk, indien de 
        tekortkoming - gezien haar ondergeschikte betekenis - deze niet rechtvaardigt.

    3. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de ondernemer niet kan worden toegerekend.
        Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens 
        wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

    4. De consument wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door de ondernemer op de hoogte gesteld van de 
        overmacht, tenzij het adres van de consument niet aan de ondernemer bekend is gemaakt, noch 
        redelijkerwijs bekend kan zijn.

Artikel 8  LEVERTERMIJN
    1. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de ondernemer de consument in het bezit 
        van het gekochte modeartikel of de gekochte schoenen stelt c.q.- bij weigering na schriftelijke 
        ingebrekestelling tot afname - kan stellen. Na aflevering gaat het risico van de modeartikelen en/of 
        
    2. De levertermijn geldt als uiterste termijn, tenzij partijen een vermoedelijke termijn overeenkomen.

    3. Bij overschrijding van de vaste dan wel vermoedelijke levertermijn dient de consument de 
        ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming 
        wordt geboden. Onder redelijke termijn wordt verstaan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met 
        een maximum van een maand. Gaat de ondernemer binnen deze nadere termijn niet tot aflevering 
        over, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden 
        te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen. De ondernemer is slechts gehouden die schade te 
        vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij haar mede gezien de aard 
        van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.

    4. Bij overschrijding van de uiterste levertermijn heeft de consument het recht zonder ingebrekestelling 
        of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te 
        verlangen, onder overlegging van het bewijs van die schade.

    5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden of 
        anderszins is gebleken dat de ondernemer zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet zal 
        nakomen.

Artikel 9  GARANTIES
    1. De ondernemer staat er voor in dat geleverde modeartikelen en/of de schoenen beantwoorden aan de 
        overeenkomst (conformiteit). De ondernemer staat er bovendien voor in dat modeartikelen en/of 
        schoenen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een 
        normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

    2. De ondernemer staat evenwel niet in voor gebreken alsmede daaruit voortvloeiende schade die na de 
        oplevering van de modeartikelen en/of schoenen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of 
        gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen of reparaties die de consument of 
        derden aan het geleverde hebben aangebracht.

    3. De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en 2 is 
        bepaald omtrent door de ondernemer afgegeven handelsgarantie.

Artikel 10  BETALING
    1. Het aan de ondernemer verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering tegen bewijs van kwijting aan 
        hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.

    2. In geval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na 
        ontvangst van de factuur door de consument, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. 
        De consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het 
        verschuldigde bedrag niet heeft betaald.

    3. Indien de consument in verzuim is, stuurt de ondernemer hem een betalingsherinnering, waarin hij de 
        consument op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn 
        van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.

    4. Indien ook dan de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de ondernemer bevoegd 
       zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

Artikel 11  WETTELIJKE RENTE EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN
    1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de ondernemer de bevoegdheid de 
        wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim 
        ingevolge artikel 10 van deze voorwaarden tot aan de dag van betaling.

    2. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten met een minimum van
        €35 komen voor rekening van de consument.

Artikel 12  GEVOLGEN VAN ONTBINDING
Na ontbinding van de overeenkomst dienen de partijen de reeds verrichte prestaties, zoals bijvoorbeeld een vooruitbetaling, direct ongedaan te maken. De ondernemer is gerechtigd op de terug te geven koopsom een redelijke aftrek wegens gebruik toe te passen in het geval de consument de gekochte modeartikelen en/of schoenen heeft gedragen.

Artikel 13  KLACHTEN
   1. Klachten over gebreken aan gekochte modeartikelen, schoenen en/of andere klachten over gebreken 
      in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden 
      na constatering daarvan, bij de ondernemer te worden ingediend.

   2. De consument dient zijn klachten bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer kenbaar te maken.

   3. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de consument op verzoek van de 
      ondernemer aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met deze 
      ondernemer is gesloten. De consument wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs, c.q. het bewijs 
      van inname ter reparatie c.q. het bewijs van opdracht tot het maken van het modeartikel en/of de 
      schoenen te bewaren.

Artikel 14  GESCHILLEN
Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde modeartikelen en/of schoenen, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 15  NEDERLANDS RECHT
Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 16  AFWIJKINGEN
Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk tussen de ondernemer en de consument zijn vastgelegd, bijvoorbeeld door middel van een kassa- of bestelbon, of indien dit in de winkel aantoonbaar publiek kenbaar is gemaakt.

INretail Algemene Voorwaarden voor de mode- en schoenenbranche